Jolles & Ko Accountants

Klokkenluidersregeling

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient Jolles & Ko Accountants B.V. te beschikken over een Klokkenluidersregeling. Artikel 32 VAO luidt als volgt:

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passen maatregelen door de accountantsorganisatie.
 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreid zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Artikel 1: Definities

 • In deze klokkenluidersregeling worden de volgende definities gehanteerd:
  Jolles & Ko Accountants: Jolles & Ko Accountants BV
 • Melder: degene die, al dan niet in dienst van Jolles & Ko Accountants, werkzaamheden verricht voor Jolles & Ko Accountants en een Misstand onder deze regeling meldt
 • Vertrouwenspersoon: De directeur van Jolles & Ko Accountants
 • Vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Jolles & Ko Accountants en/of haar medewerkers, in verband met:
  o Een (dreigend) strafbaar feit;
  o Een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
  o Een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
  o Een (dreigende) schending van binnen Jolles & Ko Accountants geldende (gedrags-) regels;
  o Een (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie
  o Alle verdere situaties, die naar mening van de melder, voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Artikel 2: Procedure

 1. Indien er sprake is van een Vermoeden van een misstand, heeft de Melder de mogelijkheid deze te melden aan de Vertrouwenspersoon.
 2. De melding aan de Vertrouwenspersoon vindt uitsluitend plaats via e-mail/brief aan de Vertrouwenspersoon (Jolles & Ko Accountants t.a.v. vertrouwenspersoon@jolles.nl) . Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
 3. De melding bevat tenminste een dagtekening en een duidelijke omschrijving van de misstand. Tevens bevat de melding de naam en het adres van de Melder.
 4. De Vertrouwenspersoon bevestigd binnen een week, schriftelijk, aan de Melder dat de melding in goede orde is ontvangen.
 5. De Vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft.
 6. De vertrouwenspersoon neemt kennis van de inhoud van de melding en zal een onderzoek (laten) starten en eventueel andere noodzakelijke maatregelen (laten) nemen.
 7. De Vertrouwenspersoon informeert de Melder uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de melding over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die genomen zijn. Indien deze termijn door omstandigheden niet an worden gehaald, informeert de Vertrouwenspersoon de Melder en geeft hij aan op welke termijn de Melder geïnformeerd wordt over de afhandeling van zijn melding.

Artikel 3: Rechtsbescherming

 1. De Vertrouwenspersoon zorgt dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een Misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
 2. Indien een Melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 4: Werking en publicatie

 1. Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2008 
 2. Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van Jolles & Ko Accountants

Wij gaan er van uit dat meldingen ter goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

De directie van Jolles & Ko Accountants

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: