Jolles & Ko Accountants

BTW en DGA 2 (vervolg op 30 oktober jl.)

 

In navolging van ons bericht van 30 oktober jl. en in afwachting van de uitspraak van Hof Amsterdam hierbij als vast de belangrijkste gevolgen en onzekerheden.

Ondernemerschap
Het is onduidelijk wat er gaat gebeurd met de DGA's die nooit als ondernemer zijn aangemerkt. Daarnaast zijn de gevolgen voor DGA's die gedurende een bepaalde periode als ondernemer zijn aangemerkt ook onbekend, voor deze groep personen is het onduidelijk hoe er dient te worden omgegaan met het eindigen van het ondernemersschap.

Fiscale eenheid
Om fiscale problemen te vermijden zijn veel DGA's in het verleden een fiscale eenheid aangegaan met de BV. Hierdoor werd de DGA hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid: zijnde de DGA zelf en de BV.
Indien de DGA deze aansprakelijkheid niet wil dragen, dient de DGA de Belastingdienst te informeren over het feit dat de fiscale eenheid niet meer bestaat dan wel nooit heeft bestaan. Eén van de voorwaarden om een fiscale eenheid te kunnen vormen met de BV is namelijk dat de DGA zich kwalificeert als BTW-ondernemer. Gezien de te verachten uitkomst van dit arrest zullen nogal wat DGA's niet langer als ondernemer worden aangemerkt. Aandachtspunt is wel dat een niet-ondernemer ook geen recht heeft op BTW-aftrek, hetgeen (grote) gevolgen kan hebben voor de aftrek in voorgaande jaren.

Auto
Voor de DGA / BTW-ondernemers geldt voor de auto van de zaak een bijtelling van 12% * 22% * cataloguswaarde. Voor niet-BTW-ondernemers (werknemers) geldt echter een bijtelling van 12% * 25% * cataloguswaarde. Overigens dient opgemerkt te worden dat de bijtelling voor BTW-ondernemers vanaf 2008 ook 12% * 25% * cataloguswaarde gaat bedragen.

Wanneer de DGA niet meer als ondernemer wordt aangemerkt kan er ook geen gebruik meer worden gemaakt van de regeling dat de DGA 75% van de BTW op de onderhoudskosten en op het gebruik van de auto kan aftrekken. Het is derhalve aan te bevelen om toekomstige auto's door de BV te laten aanschaffen.

BTW-aftrek
Zoals hierboven reeds is aangegeven, zijn de precieze gevolgen nog niet bekend. Dit geldt ook voor de gevolgen van BTW-aftrek van voorgaande jaren. Het is naar onze mening niet zo dat de Belastingdienst plotseling alles in een keer kan en mag corrigeren. Aandachtspunt is wel de DGA die stelt dat er nooit een fiscale eenheid heeft kunnen bestaan omdat er nooit sprake van ondernemerschap is geweest. Deze persoon heeft immers nooit het recht op BTW-aftrek gehad.

Buitenland
Een ander punt is de teruggaaf van buitenlandse BTW. Om buitenlandse BTW terug te kunnen vorderen dient de DGA namelijk een verklaring van de Belastingdienst mee te sturen. Het is momenteel niet duidelijk of de Belastingdienst deze verklaringen blijft afgeven aan DGA's.

Investeringsgoederen/privé-gebruik
Voor roerende zaken geldt een herzieningsperiode van 5 jaar en voor onroerende zaken geldt een herzieningsperiode van 10 jaar. Zoals reeds is opgemerkt kan, indien er niet meer sprake is van ondernemersschap, de BTW van voorgaande jaren naar onze mening niet zomaar teruggedraaid worden, maar wat de gevolgen zijn voor de BTW met betrekking tot toekomstige jaren is momenteel nog niet bekend.
Er zijn veel DGA's die geïnvesteerd hebben in goederen die mede privé gebruikt worden; bijvoorbeeld een woon-werkpand. Door dit arrest kan het zo zijn dat de DGA niet meer als ondernemer wordt aangemerkt en derhalve geen BTW meer kan terug vorderen.
Een mogelijkheid om bij een woon-werkpand alsnog recht op aftrek te krijgen, is opteren voor belaste huur. Wij bevelen aan om hiervoor een optieverzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Hierdoor toetst de Belastingdienst de huurovereenkomst en zijn er later geen onduidelijkheden.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: