Jolles & Ko Accountants
Home » Direct » Nieuws » Eindejaarstips 2007

Eindejaarstips 2007

Zoals gebruikelijk komen er verschillende bedrijven met eindejaarstips. We hebben alvast een kleine selectie gemaakt.

Voorkom creditstand van € 17.500 of meer
Wanneer u een vordering van € 17.500 of meer op uw eigen BV heeft, dan valt deze vordering in principe onder de terbeschikkingsregeling (tbs) in box 1. Dit betekend dat de rente en de waardeverandering van deze vordering belast zijn tegen het progressieve tarief in box 1. Bovendien dient u ook een jaarrekening op te stellen voor de perioden van het jaar waarin u een vordering heeft. Ontstaat er vervolgens een schuld, dan moet de ‘tbs-onderneming' met een slotbalans worden afgesloten: de rekening-courant verhuist dan van box 1 naar box 3. Indien u gedurende het jaar meerdere keren wisselt tussen vordering en schuld, moet er ook meerdere keren een jaarrekening worden opgesteld. Om de administratieve lasten op dit punt te verminderen, heeft Financiën goedgekeurd dat het opstellen van de jaarrekening e.d. achterwege kan blijven, indien de rekening-courant het hele jaar onder de € 17.500 blijft.

Doe dit jaar een dividenduitkering
Indien u voornemens bent om binnenkort dividend uit te keren, dient het aanbeveling dit nog in 2007 te bewerkstelligen. Alleen gedurende het kalenderjaar 2007 wordt het tarief in box 2 verlaagd voor de eerste € 250.000 aan inkomsten. Het tarief wordt dan verlaagd van 25% naar 22%. Hiermee kunt u dus € 7.500 besparen.
In de inkomstenbelasting aangifte zijn sommige inkomensbestanddelen vrij toerekenbaar. Deze kunnen op iedere manier verdeeld worden tussen beide partners. De verdeling naar eigen inzicht kan worden toegerekend, mits het totaal maar 100% is. Stel dat het voordeel in box 2 € 500.000 bedraagt, dan kunt u dit dus 50-50 verdelen, waardoor beide 22% belasting betalen in plaats van 25%.

WOZ-waarde
Vanaf 1/1/2008 gaan de gemeenten de WOZ-waarde jaarlijks bepalen. Het doel is om de WOZ-waarde hiermee beter te laten aansluiten bij de actuele waarde. Deze WOZ-waarde wordt in de aangifte inkomstenbelasting gebruikt om te bepalen wat het eigen-woning-forfait bedraagt. Uit het verleden blijkt dat het de moeite waard kan zijn om tegen deze beschikking in bezwaar te gaan. Succesvolle argumenten zijn;

  • Overlast van buren wegens blaffende honden/krijsende parkieten;
  • Dreiging van de bouw van een windmolenpark;
  • Beperking uitzicht door uitbouw van de buren;
  • Overlast van studenten;
  • Asielzoekerscentrum;
  • Etc.

Let wel: het verschil in WOZ-waarde dient meer dan 4% te zijn. Hiermee heeft de wetgever geprobeerd om procedures over kleine waardeverschillen te voorkomen.

Banksparen aantrekkelijker gemaakt
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee banksparen aantrekkelijker wordt gemaakt. Met ingang van 2008 zou deze nieuwe regeling ingaan. In grote lijnen komt het er op neer dat het sparen voor een pensioen door middel van een geblokkeerde bankrekening (of beleggingsrecht) dezelfde fiscale faciliteiten krijgt als een lijfrente. Hierdoor kan de storting op de geblokkeerde bankrekening aftrekbaar zijn. Over het algemeen is het sparen via een bank voordeliger dan het traditionele verzekeringssparen, aangezien een bankrekening minder kosten met zich meebrengt.
Daarnaast is er een faciliteit om de geblokkeerde spaarrekening aan te wenden voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Momenteel is dit slechts mogelijk middels een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Straks is er dus de mogelijkheid om uw eigenwoningschuld af te lossen door middel van een KEW bij een verzekeringsmaatschappij of door middel van een spaarrekening. De KEW gaat derhalve ook gelden voor de spaarrekening eigen woning.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: