Jolles & Ko Accountants

Aandachtspunten salarissen 2009

Wat betekenen de wijzigingen van het belastingplan 2009 voor het salaris van uw werknemers en voor uw werkgeverskosten:

Het jaar 2008 loopt alweer ten einde en het nieuwe jaar 2009 dient zich alweer aan. Zoals ieder jaar zal er in 2009 ook weer het nodige wijzigen op het gebied van het salaris voor uw werknemers.

De meest in het oogspringende wijzigingen voor 2009 zijn:

 • De werknemersbijdrage WW- premie zal dalen tot 0% (is in 2008 3,5%).
 • De werkgeversbijdrage WW- premie zal dalen tot 4,15%.(is in 2008 4,75%).
 • De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW zal dalen tot 6,9% (is in 2008 7,2%). 
 • De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW voor DGA's en zelfstandig ondernemers zal dalen tot 4,8% (is in 2008 5,1%).
 • De werkgeversbijdrage voor de WAO/WIA zal stijgen tot 5,70% (is 5,65% in 2008).
 • Het normbedrag voor maaltijden in bedrijfskantines wordt aangepast met € 0,05 per dag. 
 • normbedrag warme maaltijd € 4,00 per dag.
 • normbedrag broodmaaltijd € 2,10 per dag.
 • De IB tarieven van de 1e en 2e schijf zullen wijzigen.
 • Het IB-tarief van de 1e schijf zal dalen met 0,10% tot 33,50%
 • Het IB-tarief van de 2e schijf zal stijgen met 0,15% tot 42%
 • De tarieven in de 3e en 4e schijf blijven ongewijzigd. Respectievelijk 42% en 52%
 • Vanaf 1 januari 2009 zal er een extra categorie voor de fiscale bijtelling van de auto van de zaak komen. De bijtelling voor privé gebruik van de nieuwe categorie is 20%. Met de invoering van deze tussencategorie hoopt de regering dat werknemers eerder kiezen voor een milieuvriendelijke auto van de zaak.De onderverdeling in categorie is als volgt vastgesteld:
   Percentage     CO2 uitstoot   CO2 uitstoot 
   Bijtelling  Dieselauto's  benzineauto's
       
   14%  Maximaal 95 gram per km  Maximaal 110 gram per km 
   20%  Tussen 96 en 116 gram per km  Tussen 111 en 140 gram per km
   25%  Meer dan 116 gram per km  Meer dan 140 gram per km

 

 

 

 

 • Veranderingen premiekortingen oudere werknemers:
 • Situatie tot en met 2008: Tot en met 2008 wordt voor werknemers die bij het in dienst nemen 50 jaar of ouder waren en bij werknemers die op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar 54,5 jaar of ouder waren geen basispremie WAO/WIA afgedragen. Dit levert voor iedere werknemer die aan de bovengenoemde voorwaarde voldoet een besparing op van maximaal € 2.610,57 per jaar(in 2008).
 • Situatie vanaf 2009: In dienst nemen van 50- plussers in 2009: Als de werkgever een werknemer in dienst neemt van 50 jaar of ouder mag de werkgever gedurende drie jaar een korting toepassen op de af te dragen ww-premie en premies voor arbeidsongeschiktheid van € 6.500,00 per jaar. Aanvullende voorwaarde hierbij is wel dat de desbetreffende werknemer direct voorafgaand aan de indiensttreding een uitkering dient te hebben ontvangen. (Een aantal voorbeelden van de meest voorkomende uitkeringen zijn: uitkeringen op grond van de WW,WAO,WIA, WAZ,Wet IOAW en Wajong). Alleen als aan beide voorwaarden (leeftijd en uitkering) wordt voldaan kan de werkgever de bovengenoemde korting toepassen.
 • In dienst zijn van een 62-jarige werknemer: Vanaf het loontijdvak dat een werknemer de 62 jarige leeftijd bereikt en werkzaam blijft, kan de werkgever een korting toepassen op de af te dragen WW- premie en premies voor arbeidsongeschiktheid van € 2.750,00 per jaar. Vanaf 2013 zal dit bedrag verhoogd worden naar € 6.500,00 per jaar.
 • Vervallen premievrijstelling 54,5 jarigen vanaf 2009: Afgezien van een overgangsregeling vervalt de mogelijkheid op premievrijstelling voor de WAO/WIA om voor werknemers die na 1 januari 2009 54,5 jaar of ouder worden.
 • Overgangsregeling premievrijstelling oudere werknemers: De overgangsregeling is van toepassing voor werknemers waarvoor in 2008 de premievrijstelling is toegepast en die op 1 januari 2009 55,5 jaar of ouder zijn en nog geen 62 jaar zijn. Indien aan deze voorwaarden is voldaan mag de premievrijstelling ook in 2009 worden toegepast.
  Heeft u in 2008 of eerder een werknemer in dienst genomen die toen 50 jaar of ouder was en is deze werknemer op 1 januari 2009 jonger dan 55,5 jaar dan hebt u in 2009 geen recht meer op de premievrijstelling.

De bovengenoemde maatregelen hebben 2 hoofddoelen te weten:
- Het behouden van koopkracht voor uw werknemers
- En het bevorderen van de arbeidsparticipatie van "oudere" werknemers.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: