Jolles & Ko Accountants

Eindejaarstips 2012-2013

Eindejaarsgeschenk/Kerstpakket:

De regeling omtrent het verstrekken van een kerstpakket of (eindejaars)geschenk aan uw werknemers is voor het jaar 2012 ten opzichte van het jaar 2011 ongewijzigd gebleven. Dit betekent, dat wanneer u een eindejaarsgeschenk wilt verstrekken aan uzelf of uw werknemers de volgende fiscale regels van toepassing zijn:Wanneer u een geschenk (pakket of cadeaubon) geeft met een waarde in het economische verkeer van maximaal € 70,-- (inclusief BTW), dan mag u gebruik maken van het verlaagde eindheffingtarief. Dit betekent dat u in dat geval 20% eindheffing dient af te dragen over de waarde van het geschenk.
Bijvoorbeeld: Een geschenk van € 70,-- betekent een loonheffingafdracht van € 14,--. Als de waarde van het geschenk in het economische verkeer per werknemer meer dan € 70,-- bedraagt, maar minder dan € 136,-- per verstrekking en in totaal maximaal per jaar € 272,-- per werknemer, dan dient u tegen het gebruteerde tabeltarief eindheffing toe te passen. Het gebruteerde tabeltarief eindheffing is afhankelijk van het fiscaal loon van de werknemer en kan variëren tussen 50,3% (fiscaal loon tot € 18.945,--) en 108,30% (fiscaal loon vanaf € 56.492,--)
Let op: Deze regeling geldt niet indien u voor het jaar 2012 de Werkkostenregeling heeft toegepast.

Keuze Werkkostenregeling – Onbelaste vergoedingen/verstrekkingen:

Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling (WKR) geïntroduceerd. De werkkostenregeling vervangt met ingang van 1 januari 2014 definitief de huidige regeling omtrent vrije vergoedingen en verstrekkingen. Voor het jaar 2013 kunt u als werkgever nog kiezen of u in dat jaar de regels omtrent vrije vergoedingen en verstrekkingen toepast of de regels van de werkkostenregeling toepast.
Is de werkkostenregeling gunstig voor u of niet?
De keuze, welke van de twee regelingen voor u als werkgever het voordeligst is, is volledig afhankelijk van uw bedrijfssituatie voor het betreffende jaar. Als u op dit moment relatief veel onbelaste vergoedingen
verstrekt aan uw werknemers en regelmatig personeelsuitjes organiseert biedt de WKR weinig speelruimte. Daarnaast is bij de berekening, welke van de twee opties voor u het meest voordelig is, van belang of bepaalde eindheffingen die u op dit moment betaalt ten laste dienen te gaan van het WKR-budget.
Wij zijn graag bereid aan de hand van een stappenplan uw specifieke situatie te toetsen en u te adviseren welke keuze voor u het meest gunstig is.

Samenvatting percentages bijtelling privé gebruik auto van de zaak & Neerwaartse bijstelling CO2-Grenzen:

Voor het jaar 2013 zijn er ook weer vijf verschillende percentages bijtelling mogelijk. De neerwaartse bijstelling in de CO2 grenzen voor zuinige en zeer zuinige auto's wordt in het jaar 2013 verder aangescherpt. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2013 de zuinige en zeer zuinige auto's een lagere CO2- uitstoot dienen te produceren om in aanmerking te komen voor de verlaagde bijtelling van 20% of 14%.
Onderstaand volgt een onderverdeling per categorie.

CO2 Grenzen: Vanaf 1 januari 2013

Percentage Bijtelling CO2 uitstoot Dieselauto's CO2 uitstoot benzineauto's
0 %
Minder dan 50 gram per km
(aanschaf voor 1-1-2014)
Minder dan 50 gram per km
(aanschaf voor 1-1-2014)
14% Tussen 50 en 88 gram per km Tussen 50 en 95 gram per km
20% Tussen 89 en 112 gram per km Tussen 96 en 124 gram per km
25% Meer dan 112 gram per km Meer dan 124 gram per km
35% Auto's van 15 jaar en ouder
(35% van de economische waarde)
 

Situatie Vitaliteitsregeling-Levensloop:

Naar aanleiding van de beëindiging van de spaarloonregeling en de levensloopregeling had de overheid vorig jaar aangekondigd dat door het beëindigen van deze twee regelingen er een gedeeltelijk vervangende regeling
geïntroduceerd zou worden. De zogenaamde vitaliteitsregeling. In het onlangs gesloten regeerakkoord tussen VVD en PVDA is overeengekomen dat om bezuinigingen te realiseren de Vitaliteitsregeling niet ingevoerd zal worden. Daardoor is er geen overgang vanuit de levensloopregeling mogelijk.

Fiscaal voordeel over eenmalige uitkering Levensloopsaldo in 2013:

Er is onlang een amendement aangenomen in de tweede kamer, waardoor het levensloopverlof tegoed eenmalig fiscaal vriendelijker uitgekeerd kan worden. In dit amendement wordt voorgesteld om de werknemers welke in het jaar 2013 in één keer het volledige levenslooptegoed laten uitkeren, 80% van de betreffende grondslag belast zal worden. Dit betekent in feite dat 20% van het opgebouwde levenslooptegoed onbelast uitgekeerd kan worden. Dit amendement is op dit moment nog aangehouden in de eerste kamer, er zijn aanvullende vragen gesteld aan de minister hierover.

Afschaffing verplichte vergoeding en inhouding ZVW - invoering werkgeversheffing ZVW:

Met ingang van 1 januari 2013 wijzigt de systematiek van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. De verplichte bijdrage en inhouding ZVW vervalt. Hierdoor wordt het fiscale loon niet verhoogd met de verplichte bijdrage ZVW. Over deze ZVW-vergoeding hoeft u geen loonheffing af te dragen. In plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW een werkgeversheffing ZVW. Dit betekent dat u als werkgever een bepaald percentage over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van uw werknemers betaald, tot een bepaald maximum bijdrageloon.De percentages voor 2013 bedragen voor een reguliere werknemer 7,75% en voor een directeur grootaandeelhouder 5,65%. Het maximumbijdrage loon voor 2013 bedraagt € 50.853,--. Dit betekent een maximale premie per jaar van respectievelijk € 3.941,-- en € 2.873,--

Franchise Ww-afw en werknemersdeel ww-awf vervalt:

In verband met het uniformeren van het loonbegrip wordt met ingang van het jaar 2013 naast de wijziging van de ZVW ook de heffingssystematiek van de ww-premie gewijzigd.
Tot 1 januari 2013 hoeft u over het bedrag van de franchise geen ww-premie af te dragen. Met ingang van 1 januari 2013 vervalt de franchise en dient over het volledige premieloon ww-awf premie afgedragen te worden. Het premiepercentage van het werknemersdeel premie ww-awf was reeds vanaf 2009 0%. Met ingang van 1 januari 2013 komt het werknemersdeel te vervallen. Hiermee wordt de ww-premie een volledige werkgeverslast. In feite was dit reeds vanaf 2009 van toepassing. Het WW-premiepercentage voor 2013 bedraagt 1,70% tot een maximumpremie loon van € 50.853,--.

Wijzigingen werknemerspremies 2013:

Indien u bij het UWV verzekerd bent voor de WGA-WIA bedraagt met ingang van 1 januari 2013 de minimale WGA gedifferentieerde premie 0,47% (2012: 0,48%). De maximumpremie voor kleine werkgevers zal worden verlaagd worden tot 1,56% (in 2012: 1,59%).

Wijzigingen premiekortingen:

Met ingang van 1 januari 2013 vervallen of wijzigen onderstaande premiekortingen:

  • Premiekorting in dienst hebben oudere werknemers (62 jaar of ouder) vervalt.
  • Premiekorting in dienst nemen van oudere werknemers wordt verhoogd van € 6.500,-- naar € 7.000,-- per jaar bij een werkweek van tenminste 36 uur per week. Als de werknemer minder dan 36 uur werkt zal deze premiekorting naar evenredigheid worden toegepast.
  • Hoogte en berekening van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer verandert. De maximale premiekorting wordt € 3.500,-- per jaar bij 36 uur per week. Als de werknemer minder dan 36 uur werkt zal deze premiekorting naar evenredigheid worden toegepast.
  • Daarnaast mogen premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers niet meer tegelijk worden toegepast.

Verhoging AOW -gerechtigde leeftijd:

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd met 1 maand verhoogd tot 65 jaar en 1 maand. De verzekeringsplicht voor de AOW en overige werknemersverzekeringen blijft doorlopen tot en met de dag voordat de werknemer 65 jaar en 1 maand wordt. Dit betekent ook dat de werknemer met ingang van dan niet meer de AOW-uitkering ontvangt op de eerste dag van de maand waarin hij/zij 65 jaar en 1 maand wordt, maar vanaf de datum waarop hij/zij deze leeftijd feitelijk bereikt.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: