Jolles & Ko Accountants
Home » Direct » Nieuws » Eindejaarstips 2013-2014

Eindejaarstips 2013-2014

Eindejaarsgeschenk/Kerstpakket:

De regeling omtrent het verstrekken van een kerstpakket of (eindejaars)geschenk aan uw werknemers is voor het jaar 2013 ten opzichte van het jaar 2012 ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat, wanneer u een eindejaarsgeschenk wilt verstrekken aan uzelf of uw werknemers de volgende fiscale regels van toepassing zijn.

Wanneer u een geschenk (pakket of cadeaubon) geeft met een waarde in het economische verkeer van maximaal € 70,-- (inclusief BTW) per werknemer, dan mag u gebruik maken van het verlaagde eindheffingtarief. Dit betekent dat u in dat geval 20% eindheffing dient af te dragen over de waarde van het geschenk. Voorbeeld: Een geschenk van € 70,-- betekent een loonheffingafdracht van € 14,--.

Als de waarde van het geschenk in het economische verkeer per werknemer meer dan € 70,-- bedraagt, maar minder dan € 136,-- per verstrekking en in totaal maximaal per jaar € 272,-- per werknemer, dan dient u tegen het gebruteerde tabeltarief eindheffing toe te passen. Het gebruteerde tabeltarief eindheffing is afhankelijk van het fiscaal loon van de werknemer en kan variëren tussen 50,3% (fiscaal loon tot € 19.645,--) en 108,30% (fiscaal loon vanaf € 55.992,--)

Let op: Deze regeling geldt niet indien u voor het jaar 2013 de Werkkostenregeling heeft toegepast.

Wanneer u de werknemers in 2013 een kerstpakket of eindejaarsgeschenk verstrekt, verzoeken wij u de waarde van het geschenk vóór 23 december 2013  aan ons kenbaar te maken. Wij zullen dan voor de administratieve afhandeling bij de salarisverwerking van de maand december zorgen.

Keuze Werkkostenregeling – Onbelaste vergoedingen/verstrekkingen:

Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling(WKR) geïntroduceerd. De werkkostenregeling zou met ingang van 1 januari 2014 definitief de huidige regeling omtrent vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen. De bestaande keuzeregeling is echter met 1 jaar verlengd tot en met 31 december 2014. Voor het jaar 2014 kunt u daardoor als werkgever nog kiezen of u in dat jaar de regels omtrent vrije vergoedingen en verstrekkingen toepast of de regels van de werkkostenregeling toepast.

Is de werkkostenregeling gunstig voor u of niet?

De keuze, welke van de twee regelingen voor u als werkgever het voordeligst is, is volledig afhankelijk van uw bedrijfssituatie voor het betreffende jaar. Als u op dit moment relatief veel onbelaste vergoedingen verstrekt aan uw werknemers en regelmatig personeelsuitjes organiseert, biedt de WKR weinig speelruimte. Daarnaast is bij de berekening, welke van de twee opties voor u het meest voordelig is, van belang of bepaalde eindheffingen die u op dit moment betaalt ten laste dienen te gaan van het WKR-budget.

Wij zijn graag bereid aan de hand van een stappenplan uw specifieke situatie te toetsen en u te adviseren welke keuze voor u het meest gunstig is.

Samenvatting percentages bijtelling privé gebruik auto van de zaak & Neerwaartse bijstelling CO2-Grenzen.

Voor het jaar 2014 zijn er ook weer vijf verschillende percentages bijtelling mogelijk. De neerwaartse bijstelling in de CO2 grenzen voor zuinige en zeer zuinige auto’s wordt in het jaar 2014 verder aangescherpt. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2014 de zuinige en zeer zuinige auto’s een lagere CO2- uitstoot dienen te produceren om in aanmerking te komen voor de verlaagde bijtelling van 20% of 14%.

De 0% bijtelling vervalt met ingang van 1 januari 2014. Dit betekent dat, indien u na deze datum een auto van de zaak koopt of least, de onderstaande CO2 grenzen van toepassing zijn. Indien u voor 1 januari 2014 een auto van de zaak heeft waarvoor de bijtelling in 2013 op 0% is gesteld, u maximaal over een periode van 60 maanden deze 0% bijtelling mag toepassen. Als u na 60 maanden deze auto van de zaak nog heeft, gelden de dan geldende bijtellingspercentages. Met ingang van het jaar 2014 bedraagt de bijtelling voor auto's met een CO2 uitstoot van minder dan 50 gram per km 7%. De staatssecretaris heeft onlangs wel een wijziging aangekondigd om de bijtelling voor deze rubriek per 1 januari 2014 te verlagen tot 4%.

Onderstaand volgt een onderverdeling per categorie.

CO2 Grenzen: Vanaf 1 januari 2014

Percentage
Bijtelling
 CO2 uitstoot
Dieselauto’s
 CO2 uitstoot
benzineauto’s
14%   Tussen 51 en 85 gram per km  Tussen 51 en 88 gram per km
20%  Tussen 86 en 111 gram per km  Tussen 89 en 117 gram per km
25%  Meer dan 111 gram per km  Meer dan 117 gram per km
        
7 % (4%) Auto’s maximaal 50 gram per km CO2 – uitstoot en Elektrische auto’s
35%  Auto’s van 15 jaar en ouder. (35% van de economische waarde)

Afdrachtvermindering loonheffingen onderwijs

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering loonheffingen onderwijs vervangen door de Subsidieregeling praktijkleren. Het maximumbedrag per jaar ad € 2.700,-- blijft ongewijzigd, echter er is wel een aantal essentiële wijzigingen en (administratieve) verplichtingen. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen:

 • Bij de nieuwe subsidieregeling praktijkleren kan de subsidieaanvraag pas na afloop van het betreffende schooljaar worden ingediend via www.agentschapnl.nl/praktijkleren van het Agentschap NL;
 • De subsidieaanvraag dient jaarlijks uiterlijk 15 september om 17:00uur ingediend te zijn;
 • Binnen dertien weken wordt een besluit over de subsidieaanvraag toegezonden;
 • Jaarlijks wordt een budgetplafond vastgesteld. Op=Op. Er zijn feitelijk 4 verschillende categorieën (VMBO/MBO/HBO en promovendi). Waarbij het budget voor de MBO (BBL) opleidingen met 92,13% verreweg het grootst is.

Voorwaarden voor subsidie:

 1. Er dient een gunstige beoordeling kenniscentrum beroepsonderwijs als Erkenning Leerbedrijf MBO (BBL) deelnemer te zijn;
 2. Er dient een praktijkleerovereenkomst tussen deelnemer, onderwijsinstelling, bedrijf en kenniscentrum te zijn;
 3. MBO-BBL opleidingen: tenminste 200 begeleide onderwijsuren en tenminste 610 klokuren;
 4. Het dient een diplomagerichte opleiding te zijn.

Modernisering ziektewet en premieheffing

Als gevolg van de invoering van de modernisering van de ziektewet, zullen de werkgeverspremies voor vangnetsituaties in de WGA en ZW gedifferentieerd worden. Daarnaast zal er een onderverdeling van premietoerekening komen in drie (nu twee) werkgeverscategorieën.

 • Kleine werkgever loonsom tot € 307.000,-- (10 maal het gemiddelde premieloon);
 • Middelgrote werkgevers loonsom tussen € 307.000,-- en € 3.070.000,-- (tussen de 10 en 100 maal het gemiddelde premieloon);
 • Grote werkgevers loonsom vanaf € 3.070.000,-- (meer dan 100 keer het gemiddelde premieloon).

Kleine werkgevers: betalen een premie die volledig wordt bepaald door de ingedeelde sector en het daarbij vastgestelde risicopercentage.
Middelgrote werkgevers: betalen het gewogen gemiddelde van een premie per sector en een individuele premie.
Grote werkgevers: betalen een volledig individuele premie.

WGA eigenrisicodrager

Met ingang van 1 januari 2014 geldt het eigen risicodragerschap alleen voor werknemers met een vast dienstverband. Indien u WGA eigenrisico drager bent betaalt u dus niet het WGA-vast percentage, maar wel het WGA-flex en ZW-flex deel.

Wijzigingen werknemerspremies 2014:

Door onder andere de modernisering van de ziektewet en premieheffing zal een wijziging in de werknemerspremies 2014 van toepassing zijn.

Premies werknemersverzekeringen percentage
Werkgeversheffing ZVW  7,50%
ZVW-bijdrage werknemer (DGA)  5,40%
Gemiddelde premie WGA- Vast  0,50%
Gemiddelde premie ZW- flex  0,34%
Gemiddelde premie WGA-flex  0,17%
WW- premie  2,30%

Crisisheffing hoge lonen met 1 jaar verlengd

De crisisheffing hoge lonen wordt met één jaar verlengd. Dit betekent dat de werkgever in 2014 crisisheffing (16%) dient te betalen over het genoten salaris 2013 van werknemers, maar alleen over het deel aan inkomsten (loon voor loonheffingen) dat boven € 150.000,-- ligt.

Wijzigingen arbeidskorting

 • Maximale arbeidskorting wordt verhoogd tot € 2.097,--. De maximale arbeidskorting voor werknemers met lage inkomens neemt de komende jaren toe.
 • De maximale arbeidskorting voor hoge inkomens wordt afgebouwd. Vanaf 1 januari 2017 krijgen werknemers met een inkomen hoger dan € 110.000,-- geen arbeidskorting meer.

Premiekorting voor in dienst nemen jongere werkne(e)m(st)er

Bij de onderhandelingen tussen de coalitie en D'66, ChristenUnie en SGP is een stimuleringsmaatregel met betrekking tot de werkgelegenheid voor jongeren overeengekomen. Het betreft een tijdelijke korting die kan oplopen tot maximaal € 7.000,-- over een periode van twee jaar. De premiekorting mag toegepast worden bij het in dienst nemen van werknemers van 18 tot en met 26 jaar die een WW- uitkering of bijstandsuitkering ontvangen. Een andere voorwaarde is dat het dienstverband minimaal 32 uur per week dient te zijn en dient de arbeidsovereenkomst voor ten minste zes maanden overeengekomen te zijn.

Eenmalige teruggaaf aof-basispremie:

In het Belastingplan 2014 is een eenmalige teruggaaf van de WAO/WIA-basispremie (aof-basispremie) over de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 opgenomen. De premie bedroeg 4,65% en is over de bovengenoemde periode verlaagd tot 3,99%. Bij goedkeuring van het belastingplan 2014 betekent dit dat u in het begin van het jaar 2014 een eenmalige teruggaaf WAO/WIA-basispremie ontvangt. Indien uw bankrekeningnummer (IBAN) bij de Belastingdienst bekend is hoeft u niets te doen en ontvangt u aan de hand van een beschikking automatisch het bedrag. Indien het bankrekeningnummer (IBAN) van u bij de Belastingdienst nog niet bekend is, heeft u of zult u binnenkort een formulier opgaaf rekeningnummer ontvangen. Dit formulier dient u in te vullen en aan de Belastingdienst te retourneren.

IBAN

Wellicht heeft u er in de media of via uw leveranciers/crediteuren al een en ander over gehoord, maar met ingang van 1 februari 2014 is het alleen nog mogelijk om betalingen aan derden (lees: uw werknemers) te verrichten op basis van het IBAN-nummer van uw werknemer. Dit is het huidige bankrekeningnummer voorafgegaan met een aantal cijfers en letters. In totaal bestaat het IBAN-nummer in Nederland uit 18 tekens.
Graag ontvangen wij, bij voorkeur per email, de IBAN- nummers van uw werknemers zodat wij deze op de betaallijst lonen kunnen invoeren.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: